ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ


Henri Lefebvre

Η εισβολή του Μάη


ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ


Έγκλημα είναι οι πνιγμοί και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όχι η πολιτική ανυπακοή και η αλληλεγγύη


Τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου 2016 το Λιμενικό της Ηγουμενίτσας συνέλαβε τον Μικέλ Σουλοάγα (Mikel Zuloaga) και την Μπεγόνια Ουάρτε (Begoña Huarte), βασκικής καταγωγής, επειδή μετέφεραν μέσα σε τροχόσπιτο οχτώ πρόσφυγες με σκοπό να φτάσουν στη Χώρα των Βάσκων, στο πλαίσιο μιας μεγάλης καμπάνιας ελεύθερης μετακίνησης προσφύγων, με εξασφαλισμένη αξιοπρεπή στέγαση και εργασία, στον αγώνα για μια ζωή χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Πρό­κει­ται για μια απο­λύ­τως δί­καιη πράξη. Οι δύο Βά­σκοι κρα­τού­νται στην Ηγου­με­νί­τσα με βα­ριές κα­τη­γο­ρί­ες, οι έξι από τους οχτώ πρό­σφυ­γες αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι ενώ οι άλλοι δύο κρα­τού­νται σε άθλιες συν­θή­κες επει­δή δεν είχαν χαρ­τιά.

Ο Μικέλ και η Μπεγό με τη δή­λω­σή τους, που δη­μο­σιεύ­θη­κε λίγο μετά τη σύλ­λη­ψή τους, απο­σα­φη­νί­ζουν πλή­ρως τα κί­νη­τρά τους και απο­κα­λύ­πτουν το με­γα­λείο της αλ­λη­λεγ­γύ­ης: «Πρό­κει­ται για πράξη που δεν σκο­πεύ­ει στο κέρ­δος, είναι αυ­το­χρη­μα­το­δο­τού­με­νη από διά­φο­ρα άτομα που ανή­κουν σε κοι­νω­νι­κά κι­νή­μα­τα, που δεν έχει άλ­λους στό­χους από την αλ­λη­λεγ­γύη ανά­με­σα στους αν­θρώ­πους και την  πο­λι­τι­κή κα­ταγ­γε­λία. […] Αν τα κράτη δεν σέ­βο­νται τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα, η πο­λι­τι­κή ανυ­πα­κοή που θα τα εγ­γυ­η­θεί δεν είναι μόνο νο­μι­μο­ποι­η­μέ­νη αλλά και από­λυ­τα ανα­γκαία».

Οι ορ­γα­νώ­σεις που υπο­γρά­φου­με αυτό το κεί­με­νο αγκα­λιά­ζου­με την πρω­το­βου­λία των Βά­σκων συ­ντρό­φων μας και εκ­φρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλ­λη­λεγ­γύη μας τόσο στους ίδιους όσο και στους κρα­τού­με­νους πρό­σφυ­γες.

Πι­στεύ­ου­με ότι αυτή η πρω­το­βου­λία πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής απέ­να­ντι στην Ευ­ρώ­πη του τρό­μου, του απο­κλει­σμού και της κα­τα­πά­τη­σης θε­με­λιω­δών δι­καιω­μά­των των προ­σφύ­γων, και του ρα­τσι­σμού απο­τε­λεί υπό­δειγ­μα διε­θνι­σμού, αξιο­πρέ­πειας και αν­θρω­πιάς.

Το λαϊκό, ερ­γα­τι­κό και αντι­ρα­τσι­στι­κό κί­νη­μα θα δώσει τη μάχη όχι μόνο για την άμεση απε­λευ­θέ­ρω­ση και την παύση κάθε κα­τη­γο­ρί­ας σε βάρος των τεσ­σά­ρων αν­θρώ­πων που με δια­φο­ρε­τι­κές εμπει­ρί­ες ύψω­σαν το ανά­στη­μά τους απέ­να­ντι στα κλει­στά σύ­νο­ρα, τις απε­λά­σεις και τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, αλλά και για αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες πα­ρα­μο­νής, στέ­γα­σης και εκ­παί­δευ­σης των προ­σφύ­γων, για ανοι­χτά σύ­νο­ρα, για να κα­ταρ­γη­θούν οι ρα­τσι­στι­κές συμ­φω­νί­ες, για να στα­μα­τή­σουν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πό­λε­μοι.

 

Η αλ­λη­λεγ­γύη είναι το όπλο μας

 

Αναρ­χο­συν­δι­κα­λι­στι­κή Πρω­το­βου­λία Ρο­σι­νά­ντε

Ανα­σύν­θε­ση ΟΝΡΑ

ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ

Αντι­ρα­τσι­στι­κή πρω­το­βου­λία Θεσ­σα­λο­νί­κης

ΑΡΚ

Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα

Δί­κτυο Κοι­νω­νι­κής Υπο­στή­ρι­ξης Προ­σφύ­γων και Με­τα­να­στών

Δι­κτύ­ω­ση για τη Ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά

Επι­τρο­πή Αλ­λη­λεγ­γύ­ης στου Πο­λι­τι­κούς Κρα­τού­με­νους στην Τουρ­κία και το Κουρ­δι­στάν

Κί­νη­ση Απε­λά­στε τον Ρα­τσι­σμό

Κου­ζί­να Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης

Κυ­ρια­κά­τι­κο Σχο­λείο Με­τα­να­στών

Λαϊκή Ενό­τη­τα (ΛΑΕ)

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ|
30/05/2023 - 12:10

Η Απάντηση στον Τζων Λιούις συνιστά πριν απ’ όλα μια εξαιρετική εισαγωγή στον μαρξισμό του Αλτουσέρ, ένα αλτουσεριανό μανιφέστο.

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ|
17/01/2023 - 17:34

Ο Φεμινισμός για το 99%, από τα πιο σημαίνοντα κείμενα του ρεύματος της κοινωνικής αναπαραγωγής, είναι γέννημα-θρέμμα της Παγκόσμιας Φεμινιστικής Απεργίας.

ΘΕΩΡΙΑ|
16/12/2021 - 14:44

Τον Νοέμβριο του 1977, από το βήμα του συνεδρίου που διοργάνωσε στη Βενετία η εφημερίδα Il Manifesto, ο Αλτουσέρ αναφωνεί «Επιτέλους, η κρίση του μαρξισμού!».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΚΙΝΗΜΑΤΑ|
09/02/2021 - 16:16

Ένα κίνημα για δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο, είναι πρώτα απ’ όλα ένα κίνημα για ανοιχτό πανεπιστήμιο.